Pravidla soutěže

Obecně závazná pravidla soutěže

 

I. PREAMBULE

Soutěž Cena Salvator (dále jen „Soutěž“) je soutěží probíhající na území Zlínského kraje. Jejím posláním je ocenit lidi, kteří svým hrdinským činem zachránili někomu život, zdraví či majetek. Projekt Cena Salvator je součástí předmětu Komunikační agentura a je pořádán studenty Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen „Pořadatel“).

 

II. VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE

1. Soutěž je oficiálně vyhlášena v únoru daného roku, kdy začíná nominační období.

2. Nominační období probíhá od vyhlášení soutěže zhruba do půlky března. Přesná data jsou vždy vyhlášena v rámci daného ročníku. Nominovat navržené soutěžící je možné přes nominační formulář, který je dostupný v nominačním období na webu www.cenasalvator.cz nebo prostřednictvím nominačních boxů umístěných v Golden Apple Cinema, 15. budově Baťova institutu a Univerzitním centru – Rektorát UTB. Nominace získané po ukončení nominačního období není možné přijmout.

3. Veřejnost může nominovat své hrdiny v kategoriích Občan a Projekty.

4. Nominovaný může ze soutěže kdykoliv v průběhu jejího trvání odstoupit.

5. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout zařadit do soutěže přijatý příběh.

 

III. POPIS SOUTĚŽNÍCH KATEGORIÍ

1. KATEGORIE DÍTĚ: Do této kategorie je možné nominovat dítě či mladistvého ve věku do 18 let s bydlištěm ve Zlínském kraji, který se svými činy zasloužil o záchranu majetku, zdraví nebo dokonce života jiných.

2. KATEGORIE OBČAN: Do této kategorie je možné nominovat fyzickou osobu starší 18 let s bydlištěm či pracovištěm ve Zlínském kraji nebo právnickou osobu se sídlem či pobočkou na území Zlínského kraje, která se svými činy zasloužila o záchranu majetku, zdraví nebo dokonce života jiných.

3. KATEGORIE PROJEKTY: Do této kategorie je možné nominovat členy neziskových organizací a občanských sdružení, kterých lze využít k záchranným a likvidačním pracím, a dále členy neziskových organizací a občanských sdružení, kteří ve svém volném čase pomáhají potřebným, finančně je podporují či svým působením pro ně finanční prostředky zajišťují. Tyto organizace a sdružení je možné nominovat také jako celek.

4. KATEGORIE CENA ZLÍNSKÉHO DENÍKU: Do této kategorie je možné nominovat fyzickou nebo právnickou osobu, která se zasloužila o dlouhodobý přínos v oblasti prevence či pomoci v průběhu mimořádných událostí nebo krizových situacích.

5. KATEGORIE DÁRCE: Do této kategorie je možné nominovat člověka, který pravidelně a dlouhodobě pomáhá dárcovstvím zachraňovat lidské životy.

 

IV. PODMÍNKY ÚČASTI

1. Nominace na Cenu Salvator je podmíněna vykonáním hrdinského činu vždy k uplynulému roku na území Zlínského kraje.

2. Hrdinský čin znamená záchranu života, zdraví, majetku, zajištění bezpečnosti či pomoc potřebným.

3. Nominovaní nesmí mít záznam ve výpise z rejstříku trestu a musí splňovat podmínku trvalého bydliště či pracoviště ve Zlínském kraji, nebo musí vykonávat svou službu ve Zlínském kraji.

 

V. VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE

1. V kategoriích Občan a Dětská cena vybírá vítěze široká veřejnost. Hlasovací období je vždy stanoveno harmonogramem pro daný rok, který je zveřejněn vždy při vyhlášení soutěže. Hlasování je možné pomocí hlasovacího formuláře, který je dostupný v hlasovacím období na webu www.cenasalvator.cz nebo prostřednictvím hlasovacích boxů umístěných v Golden Apple Cinema, 15. budově Baťova institutu a Univerzitním centru – Rektorát UTB. Hlasování končí ve stanoveném termínu dle harmonogramu projektu, kdy je hlasovací formulář z webu odstraněn a další hlasy již nemohou být započítány. Vítězi kategorií Občan a Dětská cena se stávají nominovaní s nejvyšším počtem hlasů.

2. Při přijetí pouze jedné nominace do dané kategorie se tento nominovaný stává vítězem.

3. O vítězích zbylých kategorií rozhoduje v jednodenním výběrovém řízení nestranná komise, která je složena z mluvčích jednotlivých složek integrovaného záchranného systému, zástupců pořadatele, vítězů minulých ročníků a partnerů projektu.

 

VI. PŘEDÁVÁNÍ OCENĚNÍ

1. Předávání ocenění probíhá zpravidla v březnu daného roku a přesné datum s místem, na kterém se ocenění budou předávat, je zveřejněno v rámci harmonogramu na webu projektu.

2. Ceny a dary budou soutěžícím předány v den konání samotného oceňování.